Нетацин 3 mg/ml., капки за очи, разтвор 15 еднодозови опаковки

Нетацин 3 mg/ml., капки за очи, разтвор 15 еднодозови опаковки

Листовка: информация за пациента

Нетацин 3 mg/ml., капки за очи, разтвор в 15 еднодозови опаковки

Nettacin 3 mg/ml., eye drops, solution in  15 single-dose containers

 

Нетилмицин (Netilmicin)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
    • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
    • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
-    Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.
-    Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

Какво съдържа тази листовка:
1.    Какво представлява Нетацин и за какво се използва
2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Нетацин
3.    Как да използвате Нетацин
4.    Възможни нежелани реакции
5.    Как да съхранявате Нетацин
6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.    Какво представлява Нетацин и за какво се използва:

Нетацин съдържа активното вещество нетилмицин, антибиотик , който убива бактериите.

Той е показан при възрастни, за локално лечение на външни инфекции на окото и неговата заобикаляща област, причинени от чувствителни към нетилмицин бактерии.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2.    Какво трябва да знаете, преди да използвате Нетацин

Не използвайте Нетацин:
-    ако сте алергични към нетилмицин, някой аминогликозиден антибиотик (гентамицин, тобрамицин, канамицин и пр.) или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Предупреждения и предпазни мерки:
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Нетацин.

Ако използвате антибиотици за продължителен период от време, Вие може да станете по-податливи на очни инфекции.

Аминогликозидните антибиотици може да причинят сериозни проблеми със слуха и с бъбреците. Ако използвате друго лечение с антибиотици, включително приемани през устата, с Нетацин, попитайте Вашия лекар за съвет.

Нетацин не е предназначен за инжектиране, затова не трябва да се инжектира в окото или да се въвежда в предната очна камера.

Във всички случаи по-горе или ако получите алергични реакции с това лекарство, прекъснете употребата и се консултирайте с Вашия лекар.

Деца и юноши
Безопасността и ефикасността на Нетацин при деца или юноши не са установени.

Други лекарства и Нетацин
Трябва да кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства

Нетацин може да се използва с други лекарства за офталмологична употреба, но е важно да се следват указанията в точка 3.

Кажете на Вашия лекар или фармацевт, ако приемате:
    • някакъв друг антибиотик, по-конкретно полимиксин В, колистин, виомицин, стрептомицин, ванкомицин или цефалоридин. Едновременната употреба на Нетацин с други аминогликозидни антибиотици може да повиши риска от проблеми с бъбреците, проблеми със слуха или да попречи на действието на останалите антибиотици;
    • цисплатин (използван за противоракова терапия);
    • диуретици (лекарства, които намаляват задържането на вода) като етакринична киселина и фуроземид.

Бременност и кърмене:
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар преди употребата на това лекарство.

Бременност
Това лекарство трябва да се използва само ако се смята за подходящо от Вашия лекар.

Кърмене
Нетацин не се препоръчва за употреба при кърмене, тъй като това лекарство се екскретира в кърмата в малки количества.

Шофиране и работа с машини
След употреба на Нетацин може да получите временно помътняване на зрението. Не шофирайте и не работете с машини, докато зрението Ви не се проясни.

3.    Как да използвате Нетацин:

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е 1 или 2 капки в засегнатото око 3 пъти дневно или както е указано от Вашия лекар.

Ако носите контактни лещи:
При лечение на повърхностна очна инфекция се препоръчва да не се носят контактни лещи.
Ако се налага да носите контактни лещи, можете да използвате Нетацин в еднодозов контейнер, тъй като не съдържа консерванти.

Указания за употреба:
    1) Измийте/почистете добре ръцете си, преди да поставите капките за очи.
    2) Отворете алуминиевото саше, съдържащо еднодозовите контейнери.
    3) Уверете се, че еднодозовият контейнер е непокътнат.
    4) Отделете еднодозовия контейнер от лентата и поставете неотворените контейнери обратно в сашето.
    5) Отворете, като завъртите капачето на контейнера, без да дърпате.
    6) Не докосвайте върха на контейнера след отварянето му.
    7) Леко стиснете еднодозовия контейнер, така че в засегнатото(ите) око(очи) да падне една капка. Не позволявайте върхът на еднодозовия контейнер да докосва окото, клепачите или друга повърхност, за да се избегне замърсяване.
Дръжте засегнатото око затворено, притиснете с пръст вътрешния ъгъл на затвореното око и задръжте за 1 минута. Това е важно, тъй като намалява количеството лекарство, което преминава в останалата част от тялото Ви.
Ако сте използвали повече от необходимата доза Нетацин:
Никога не са съобщавани случаи на предозиране при употребата на Нетацин.
Ако неволно накапете повече от необходимия брой капки, няма вероятност да получите проблеми. Приложете следващата доза по обичайния начин.

Ако сте пропуснали да използвате Нетацин:
Не използвайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако сте спрели употребата на Нетацин:
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар, фармацевт или медицинска сестра.

Ако използвате Нетацин с други очни лекарства:
Ако използвате друго очно лекарство, трябва да изчакате 5 минути помежду им.
Мазите за очи трябва да се поставят последни.

4.    Възможни нежелани реакции:

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. Повечето хора, лекувани с тези капки за очи, не получават нежелани реакции.

Следните нежелани реакции са възникнали с Нетацин:
С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка):
    • дразнене на очите;
    • зачервяване на окото;
    • обрив на клепача;
    • оток на клепача;
    • сърбеж на очите;
    • алергична реакция;
    • уртикария.

Съобщаване на нежелани реакции:
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, Teл.: +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.    Как да съхранявате Нетацин:

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан отдолу на всеки контейнер, върху обвивката и картонената опаковка след „Годен до“ и „EXP“. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец на неотворения и правилно съхраняван продукт.

Да не се съхранява над 25ºC.
Съхранявайте еднодозовите контейнери в оригиналното алуминиево саше, за да се предпазят от светлина.

Капките в еднодозовите контейнери са само за еднократна употреба. След първо отваряне на еднодозов контейнер, използвайте веднага и след употреба изхвърлете еднодозовия контейнер.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 Какво съдържа Нетацин:
    • Активно вещество: нетилмицин. Всеки ml от разтвора съдържа 3 mg нетилмицин (като нетилмицин сулфат).
    • Други съставки: натриев хлорид, натриев хидроксид (за корекция на pH), пречистена вода.

Как изглежда Нетацин и какво съдържа опаковката:

Нетацин представлява бистър и безцветен или бледожълт разтвор в еднодозови контейнери, обвити в алуминиево саше, опаковано в картонена кутия.
Всяка картонена кутия съдържа 15 или 20 еднодозови контейнери.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати на пазара.

Притежател на разрешението за употреба и производител:

SIFI S.p.A. 
Via Ercole Patti 36
95025 Aci Sant'Antonio (CT)
Италия

Това лекарство е разрешено за употреба в държавите членки на Европейското икономическо пространство, под следните имена:
България, Германия, Латвия, Литва: Nettacin
Кипър, Гърция, Полша, Португалия, Словакия, Испания: Netenax
Чехия, Франция: Anetena

Дата на последно преразглеждане на листовката

Подробна информация за това лекарство е предоставена на уебсайта на ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА (https://www.bda.bg)

Продуктов материал

Свали